Theo Chúng Tôi:

FIX API (API cố định)

Giao thức trao đổi thông tin tài chính (FIX) là một hình thức giao tiếp liên lạc bằng điện tử bắt đầu vào năm 1992 cho sự trao đổi thông tin quốc tế trong thời gian thực hiện liên quan đến các giao dịch chứng khoán và thị trường. PFD cũng hỗ trợ khắc phục hạn chế những tin nhắn phiên bản 4.2 www.fixprotocol.org.

Đặt sửa chửa kỹ thuật có thể được tìm thấy bởi liên kết này

Vui lòng liên hệ [email protected] để có được truy cập thông tin chi tiết.

Tính năng:

Trực tiếp truy cập vào lõi kết hợp động cơ.
Truy cập trực tiếp đến giá dòng.
Tương thích với MAM.
Sữa chữa phiên bản 4.2.