Sự thuận lợi ở nước New Zealand.

New Zealand là một quốc gia an toàn- với tỉ lệ tội phạm thấp, hầu như không có sự tham nhũng, chính trị ổn định, và có những chính sách kinh tế với một hệ thống luật pháp tuyệt vời.

Trong suốt 25 năm gần đây, chúng ta đã phải chứng kiến nền kinh tế tăng trưởng ngăn các tác động biên giới trong cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu. New Zealand là một trong những nơi tốt nhất để làm kinh doanh – với dịch vụ tài chính và bao gồm cả đầu tư. Những thay đổi trong quy định tài chính làm cân bằng sự an toàn cho nhà đầu tư và lợi ích kinh doanh theo chiều hướng tốt. Những hoạt động trong dịch vụ thị trường đều đã được cấp phép. Các cơ quan thị trường tài chính đóng một vai trò quan trọng trong việc điều tiết thị trường vốn và dịch vụ tài chính ở New Zealand cùng với ngân hàng dự trữ của New Zealand, Kho Bạc tại New Zealand và Cục Bộ Kinh doanh, Bộ Phận Cải Tiến và Tuyển Dụng là những người tập trung các nguồn lực của họ vào hành vi mà họ nghĩ rằng đặt ra nguy cơ quan trọng nhất để đạt được mục tiêu của việc thúc đẩy và tạo thuận lợi cho sự phát triển của sự công bằng, hiệu quả, và minh bạch trong thị trường tài chính.

Giấy phép bản quyền thị trường tài chính New Zealand PFD như một người dẫn xuất hành theo thị trường tài chính được banh hành chỉ đạo vào năm 2013.

Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: