Theo Chúng Tôi:

Giấy phép

Công ty Pacific Financial Derivatives ( PFD-NZ ) được cấp phép trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính phát sinh (DI) dựa trên bộ luật Tài chính thị trường nằm 2013.

Công ty được cấp phép là Nhà môi giới lần đầu tiên vào năm 1999 bởi Ủy ban Chứng khoán với các sản phần cổ phiếu NZX và cổ phiếu tương lai cho tới năm 2011 thì công ty bắt đầu cung cấp dịch vụ ra khắp toàn cầu.

Sau đó Ủy ban tài chính thị trường ( FMA ) của New Zealand đã chính thức chấp nhận và cấp giấy phép cho công ty PFD-NZ trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính phát sinh toàn cầu.

Giấy phép đăng ký kinh doanh được cấp bởi Financial Service Provider Register số FSP 28944
Chứng nhận là thành viên của FDR (Financial Dispute Resolutions), New Zealand.

Financial Dispute Resolution