Tài khoản Hồi Giáo

Những tài khoản Hồi Giáo là những tài khoản không áp phí hoán đổi ngay trong giao dịch dành cho những khách hàng có Đức tin Hồi Giáo để chúng không áp dụng phí hoán đổi ngay (swap) hay nói cách khác là, những khách hàng đó không được sử dụng quyền giao dịch hoán đổi do tín ngưỡng tôn giáo của họ.

Về bản chất, những tài khoản Hồi Giáo được miễn phí từ tái đầu tư lãi suất phí qua đêm (rollover) cho các vị thế được giữ qua đêm kể cả số lượng vị trí.

Tải về phần mềm Xem những danh sách sản phẩm và giới hạn giao dịch

Ngước nhìn sơ những tính năng của nó

  • Không có lãi suất/ phí hoán đổi ngay áp dụng cho các vị thế giữ qua đêm.
  • Phí quản lý sẽ áp dụng cho các vị thế giữ qua đêm được tính trên 3 ngày.
  • Phí chênh lệch cạnh tranh.
  • Đòn bẩy lên tới 300:1.
  • Thị trường giao dịch nhanh chóng.
  • Không hạn chế giao dịch.
  • Hỗ trợ khách hàng 24/5.
Contacts

Get in touch

Thông Tin Hỗ Trợ Khách Hàng

PFD cung cấp dịch vụ hỗ trợ khách hàng chuyên nghiệp 24/7

Trụ sở:
Level 8, Swanson House,12- 26 Swanson St., Auckland Central 1010, New Zealand
Địa chỉ hộp thư:
PO Box 105108, Auckland City 1143, New Zealand
Hỗ trợ kỹ thuậy\t:
+64 9 6320129/100/121
Email:
Mở tài khoản, IB:
+ 64 9 6320129
Email:
Skype: