Theo Chúng Tôi:
Hỗ Trợ Giao Dịch
Skype: pacific.f.d
International Dealing Desk: +64 9 632 0100

Khi nào thì liên lạc phòng giao dịch ?

Tất cả các khách hàng của PFD có thể liên lạc với phòng giao dịch dễ dàng trong các trường hợp sau :

Không thể đăng nhập do mất kết nối internet
Giao dịch Trực Tuyến xảy ra sự cố
Lỗi internet hoặc sự cố khi kết nối với máy chủ của PFD

Đối với các trường hợp khác và không liên quan tới giao dịch. Vui lòng liên hệ Phòng Hỗ Trợ của PFD, tại số điện thoại +64 9 6320121 hoặc 129. hoặc chat qua Skype: pacific.vn